INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV


V súlade s ustanovením článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) a § 13 ods. 1 a § 14 Zákona číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) vám oznamujeme nasledovné informácie o spracúvaní osobných údajov:

Prevádzkovateľ: Mgr. Silvia Hodosiová, Šancová 61, 831 04 Bratislava, IČO: 42261813                      

Účel spracúvania osobných údajov:

1.   zoznam účasti na tanečnom kurze – právnym základom je poskytnutie služby (čl. 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia GDPR)

2.   informovanie  o dianí, zmenách a nových tanečných kurzoch – právnym základom je váš súhlas s takouto propagáciou a marketingom (čl. 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia GDPR)

3.   zverejnenie fotografií a videí na webovej stránke salsakizomba.sk, facebooku a instagramu (salsakizomba.sk) - právnym základom je váš súhlas s takýmto zverejnením (čl. 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia GDPR)

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, mail, telefón, kurz, fotografia               

Doba poskytnutia súhlasu:   na dobu kurzu a následne 5 rokov po jeho [1] skončení

Všetky osobné údaje, ktoré účastník poskytne tanečnej škole a inštruktorovi budú považované za dôverné a nebudú zverejnené.
Osobné údaje môžu byť použité výlučne na plnenie zmluvných povinnosti alebo v               zmysle osobitného súhlasu udeleného dotknutou osobou.  

V prípade, že ste poskytli súhlas na spracúvanie máte právo ho kedykoľvek odvolať na adrese prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Podpisom potvrdzujete, že Vám boli v zmysle a v rozsahu článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) prevádzkovateľom poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov, že ste boli poučený o právach a povinnostiach dotknutej osoby.

VAŠE PRÁVA PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame.

Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.   V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421/2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.  

 

V Bratislave, dňa 26.5.2018