Všetky osobné údaje, ktoré účastník poskytne tanečnej škole a inštruktorovi budú považované za dôverné.
Osobné údaje môžu byť použité výlučne na plnenie zmluvných povinnosti alebo v zmysle súhlasu udeleného dotknutou osobou. Spracovanie osobných údajov sa riadi Zákonom číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady číslo 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.